Marina Bay

33,500,000đ
 
20 KNOT | 3 PHÒNG | 12 NGƯỜI

Ferretti F630

20,000,000đ
 
30 KNOT | 3 PHÒNG | 12 NGƯỜI

Sunseeker 64

18,400,000đ
 
28 KNOT | 3 PHÒNG | 12 NGƯỜI

Azimut 53

17,800,000đ
 
28 KNOT | 3 PHÒNG | 12 NGƯỜI

Pama

17,000,000đ
 
3 PHÒNG | 12 NGƯỜI

Pacific

10,600,000đ
 
20 KNOT | 3 PHÒNG | 40 NGƯỜI

Leader 40

8,900,000đ
 
30KNOT | 2 PHÒNG | 12 NGƯỜI

Carver

7,800,000đ
 
25 KNOT | 1 PHÒNG | 12 NGƯỜI

My Litte Princess

6,700,000đ
 
25 KNOT | 2 PHÒNG | 8 NGƯỜI

Flyer 7.7

4,500,000đ
 
38 KNOT | 1 PHÒNG | 6 NGƯỜI